Obrazovna politika

Inspekcija uređuje SPUS

Irhad Suljić

20.04.2019

Foto: Školegijum

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ima vremena do 27. aprila 2019. godine da organizuje izbore u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju Kantona Sarajevo i Statutom SPUS-a, odnosno da otkloni sve nedostatke i nezakonitosti napravljene prilikom izbora novih članova na Skupštini održanoj 22. januara 2019. godine. To im je naložio inspektorat Obrazovne inspekcije Kantona Sarajevo

SPUS i njegovi tadašnji članovi nisu se ponašali po pojedinim članovima Zakona o studentskom organizovanju i Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, stoji u nalazu koji je inspekcija dostavila uz rješenje od 28. 3. 2019. o upravnim mjerama za SPUS.

Pojašnjenja radi, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka je, u ime trinaest studentskih asocijacija Univerziteta u Sarajevu, podnijelo Prijavu na nezakonit rad SPUS-a od 22. 1. 2019. godine. Predstavnici tih asocijacija studenata napustili su Skupštinu SPUS-a, održanu 22. 1. 2019. godine, zbog neregularnog sazivanja i procedure izbora novih članova SPUS-a.

Delegati Skupštine Studentskog parlamenta UNSA su tokom 2018. godine predsjedniku Skupštine SPUS-a Bekiru Rovčaninu dvaput slali zahtjev za održavanje redovne Skupštine i oba zahtjeva bila su odbijena. Rovčanin je inače u julu 2017. izgubio status studenta i tokom svog mandata u 2018. godini bio je zaposlenik Doma zdravlja Stari Grad. Početkom 2019. godine, odnosno 17. januara 2019. u 08:55 h, delegatima je stigao e-mail s pozivom na Skupštinu Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. U e-mailu je pisalo da će se Skupština održati u svečanoj sali Rektorata 18. 1. 2019. godine u 18:00 h, samo jedan dan nakon poziva na Skupštinu. A u Zakonu o studentskom organizovanju, u članu 40 (Organizacija izbora), stav (4) piše da se kandidature podnose izbornoj komisiji najkasnije deset dana prije održavanja izbora, a objavljuju se najmanje sedam dana prije održavanja izbora. Istovremeno, u Statutu SPUS-a, u članu 41, stav (4) piše da se kandidature podnose izbornoj komisiji najkasnije sedam dana prije održavanja izbora. Iz ovoga se može vidjeti da je SPUS, sa svojom tadašnjom postavom, prekršio vremenski rok za kandidature koji se propisuje čak u dva pravna akta.

Inspekcija je ustanovila da je na Skupštini SPUS-a, održanoj 18. 1. 2019. godine, Rijana Jusufbegović, koja je do tada bila u izvršnom odboru SPUS-a, odnosno u funkciji zamjenice predsjednika, imenovana za članicu izborne komisije na način kojim se krši Zakon o studentskom organizovanju u članu 40, stav (6), koji kaže da članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi SPVU-e, odnosno studentskog vijeća SPVU-e s važećim mandatom ne mogu istovremeno biti i članovi izborne komisije.

 

Slika 1

 

Slika 2

 

Slika 3

 

U Inspektoratu kažu da će nastaviti pratiti rad SPUS-a jer inspektor prati izvršenje upravne mjere po službenoj dužnosti, što je i propisano odredbama člana 85. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo.

Izvršenje upravne mjere inspektor prati na osnovu obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja, o čemu sačinjava poseban zapisnik ili službenu zabilješku, kažu u Inspektoratu.

Pojašnjavaju kako inspektor nalaže upravne mjere rješenjem kojim je određeno da SPUS organizuje izbore u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju u KS-u i Statutom SPUS-a, odnosno da u ostavljenom roku otkloni utvrđene nedostatke i nezakonitosti.

Zakonom o studentskom organizovanju KS-a, u članu 47. propisana je novčana kazna od 1.000 KM do 5.000 KM za organizaciju unutrašnjih izbora suprotno odredbama tog Zakona. U konkretnom slučaju, inspektor nije izdao prekršajni nalog, već upravnu mjeru, rješenje, a rukovodio se time da je krajnji cilj otkloniti nedostatke. Naime, u Zakonu o inspekcijama Kantona Sarajevo stoji da će kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, ako je dopušteno propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor, inspektor naložiti upravnu mjeru koja je blaža, ako se tom mjerom postiže svrha radi koje se mjera nalaže, kažu u Inspektoratu.

Naglašavaju da će im, ako ne izvrše upravnu mjeru, u skladu sa članom 94, stav (1) Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, izreći novčanu kaznu u visini od 50 KM radi prisiljavanja na izvršenje upravne mjere, te da će odrediti novi rok za izvršenje, uz prijetnju novom novčanom kaznom u visini od 200 KM u slučaju neizvršenja. Ako u ponovljenoj kontroli izvršenja rješenja subjekt nadzora ne izvrši upravnu mjeru koja mu je naložena rješenjem sa novim rokom, inspektor će u tom, kao i svakom narednom nadzoru, izreći novčanu kaznu koja ne može biti veća od 500 KM, kažu u Inspektoratu.

 

Slika 5

 

Slika 4

Odgovore na pitanja da li je obaviješten o rješenju Inspektorata, te kako i do kada planira provesti naložene upravne mjere zatražili smo i od bivšeg predsjednika SPUS-a Merima Serdarevića, koji je praktično zakazao i proveo spornu Skupštinu, no on nije odgovorio.

Podsjećanja radi, nakon sporne Skupštine SPUS-a, iz Foruma mladih Naše stranke najavili su novi zakon o SPUS-u.

Prema našim uvidima, ključni problem dosadašnjeg rada SPUS-a je upravo njegova (ne)funkcionalnost, kao i legitimnost izabranih predstavnika studenata. Mi ćemo na majskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo predložiti izmjene i dopune Zakona o studentskom organizovanju, koji će uvesti novi koncept izbora rukovodstva po principu jedan student jedan glas. Vjerujemo da ćemo na taj način napraviti potpunu demokratizaciju izbornog procesa i ukloniti faktor nedostatka legitimnosti, te će svako buduće rukovodstvo imati obavezu da SPUS bude funkcionalan, transparentan i da zaista radi u interesima studenata. Bit će obavezano demokratskim kapitalom koji je dobilo od onih kojih su ga izabrali. Ovakva kapitalna promjena načina biranja rukovodstva trebala bi imati dugoročni efekat na razvijanje svijesti o demokratskim procesima, kao i na kulturu participativne demokratije, pojašnjava Faris Šehović, i naglašava kako je od ključnog značaja da se upute Inspektorata izvrše do kraja i da se ostane dosljedan i principijelan primarno iznesenom mišljenju jer organizacije civilnog društva, kao što je SPUS, moraju biti nosioci legalnosti i valjanosti rada u jednom građanskom društvu u kojem je uspostavljena vladavina prava.

Prema Zakonu o studentskom organizovanju u Kantonu Sarajevo, SPUS je nadležan za izbor studentskih predstavnika u Upravni odbor, Senat i druge organe Univerziteta, brine o pravima i interesima studenata i studentica, o kvalitetu nastavnog procesa, o studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studentice i studente Univerziteta. Organizuje i učestvuje u organizaciji i finansiranju međunarodnih projekata čiji je cilj poboljšati opšti položaj studenata i zaštitu njihovih interesa.

Prema istom Zakonu, Skupština je najviši organ SPUS-a, članovi su predstavnici organizacionih jedinica Univerziteta, a predsjednik SPUS-a je onaj kandidat za kojeg je glasala natpolovična većina prisutnih članova Skupštine.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu