Odgojni aspekti

Djeca na ulici

Da li je ulica brižnija od države?!

Ines Haskić

28.10.2017

Obilaze oko stolova kafića i njihovih bašti, provlače se između kolona vozila na velikim saobraćajnicama kao perači prozora, čekaju ispred opština mladence i njihovu svitu, šetaju se po autobuskim stanicama i dočekuju goste, obilaze vjerske ustanove za vrijeme značajnih molitvi i praznika, umjesto u školskim klupama sjede po pločnicima gradskih trgova, često odjeveni neprimjereno vremenskim uvjetima i tu uz pratnju muzičkih instrumenata izvode poznate narodne pjesme. Imaju samo jedan cilj, da dođu do ljudi koji će im udijeliti kovanicu. Oni su “djeca ulice” za koju imamo opravdanje – tradicija. I niko ih više ne doživljava kao djecu koja su žrtve eksploatacije, nasilja ili socijalnih prilika. Zakoni BiH, za razliku od društva, nisu odustali od njih, ali zato jesu oni koji zakone sprovode. Letargični su kao i ljudi kojima je sve više simpatično gledati te male napaćene svirače na hladnoći bez čizmica. O tome kako se nadležni “brinu” o djeci koja se od malena uče da je prosjačenje posao najbolje govore njihove statistike o broju žrtava i prestupnika, koje čitate u nastavku ovog teksta.

Istražili smo uzrok problema prosjačenja malodobne djece u Kantonu Sarajevo. Sva naša pitanja upućena nadležnim ustanovama su se odnosila na period od 2003. godine do dana slanja zahtjeva – juli 2017. godine. Sve informacije koje smo dobili iz javnih ustanova prenosimo u cijelosti, a njihovim čitanjem i poređenjem sa postavljenim pitanjima se odmah može uočiti nepotpunost i neangažiranost.

 

Četrnaestogodišnji rad na suzbijanju zlostavljanja djece

Kantonalnom tužilaštvu KS smo uputili pitanje koliko predmeta – krivičnih prijava su zaprimili protiv roditelja malodobnih lica koja prosjače.

Na osnovu provjera službenih evidencija Kantonalnog tužilaštva KS u periodu od 01.01.2003. godine do 18.07.2017. godine, a vezano za krivično djelo zapuštanja ili zlostavljanja djeteta iz člana 219. Krivičnog zakona FBiH, formirano je ukupno 27 predmeta.

 

Nepostojanje parametara za pretraživanje u CMS-u kao izgovor za neinformiranje javnosti

Od Općinskog suda u Sarajevu smo tražili da nam dostave sljedeće informacije: broj predmeta pokrenutih protiv malodobnih lica zbog prosjačenja i nepostupanja po naredbi službenog lica (policije); broj predmeta u kojima je utvrđeno da malodobna djeca ne poštuju odluku o izvršenju odgojnih mjera izrečenih prekršajnim rješenjem ili krivičnim presudama zbog prosjačenja i broj pokrenutih predmeta protiv roditelja koji prisiljavaju djecu na prosjačenje.

Obavještavamo vas da ne raspolažemo traženom informacijom, obzirom da u elektronskoj bazi (sistem za automatsko upravljanje predmetima – CMS) ne postoje parametri za traženu informaciju.

Da baza podataka koja onemogućava vođenje evidencija i statistika bez uloženog truda osobe koja je zadužena za informiranje javnosti ne mora biti izgovor, potvrđuje naše iskustvo sa Općinskim sudom u Zenici – za priče Prazno srce, rupa u budžetu i Medijska kultura: Čas hvatanja u laži smo iz Suda dobili odobrenje i za lični uvid u predmete, koji su izdvojeni po jednoj ili više traženih riječi kako bismo kreirali što preciznije statistike.

 

Odgovor radi odgovora

Od Kantonalnog centra za socijalni rad iz Sarajeva smo tražili da nam dostave sljedeće informacije: broj prekršajnih i krivičnih postupaka pokrenutih protiv maloljetnika zbog prosjačenja; broj maloljetnika koji ne poštuju izrečenu odgojnu mjeru zbog prosjačenja,  mjere koje poduzima Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo kako bi maloljetnike obavezao na izvršenje donesenih presuda i rješenja zbog prosjačenja i koliko je sredstava u posljednjih deset godina utrošeno na izvršenje odgojnih mjera izrečenih zbog prosjačenja.

Općinske službe socijalne zaštite (njih ukupno osam: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš) su nas prema Vašem dopisu obavijestile da prema evidencijama koje vode, nisu imale slučajeva u kojima je u prekršajnom ili krivičnom postupku zbog prosjačenja djeci izrečena odgojna mjera, pa prema tome nisu imali ni praćenja izvršenja mjera niti troškova koji zahtijevaju izdvajanje sredstava za izvršenje odgojnih mjera izrečenih po osnovu prosjačenja u prekršajnom ili krivičnom postupku.

 

Statistike koje su popunile rupe

MUP KS nam je trebao odgovoriti na sljedeća pitanja: koliko prekršajnih postupaka je pokrenuto radi narušavanja javnog reda i mira protiv malodobne djece zbog prosjačenja i nepostupanja po naredbi službenog lica (policije); koliko predmeta/krivičnih prijava je proslijeđeno Tužilaštvu KS protiv roditelja malodobnih lica koja se koriste za prosjačenje i koje sve aktivnosti MUP KS poduzima za suzbijanje prosjačenja malodobnih lica i na koji način vrši njihovu zaštitu. Odgovor iz MUP-a smo najduže čekali, ali su nam dostavljeni najpotpuniji izvještaji.

Prva policijska uprava: Ova PU-a nadležnom Tužilaštvu u periodu 2003. godina do 2017. godina nije podnosila predmete/krivične prijave protiv roditelja mldb. lica koja se koriste za prosjačenje. Za isti period nismo u mogućnosti dostaviti podatke o broju mldb. lica koja su počinila prekršaje prosjačenjem, obzirom da je registratorski materijal, čiji je rok čuvanja od 10 godina protekao, predložen za uništenje. (...) U periodu od 2007. do 2017. godine Prva policijska uprava – PS Stari Grad je Općinskom sudu u Sarajevu, prekršajno odjeljenje, proslijedila pet zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv mldb. lica koja su zatečena u izvršenju prekršaja prosjačenjem.

Druga policijska uprava: U evidencijama Odjeljenja kriminalističke policije Centar nije ubilježeno zaprimanje prijava, preduzimanje mjera i radnji, te ni dostavljanje materijala Kantonalnom tužilaštvu KS (u vezi s roditeljima koji eksploatišu djecu za rad). Policijska stanica Centar nam je ustupila tabelarni prikaz statističkih podataka podnesenih zahtjeva, njih ukupno 32, za pokretanje prekršajnog postupka prema malodobnim licima za počinjene prekršaje prosjačenje i odbijanje naređenja OSL-a koje je PU podnijela Općinskom sudu.

Treća policijska uprava: Utvrđeno je da u periodu od 2003. godine do danas pokrenuto 16 prekršajnih postupaka radi narušavanja javnog reda i mira protiv mldb. djece zbog prosjačenja, 8 prekršajnih postupaka zbog nepostupanja po naredbi ovlaštenog službenog lica, dok nije podnesen niti jedan izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv roditelja mldb. lica koja se koriste za prosjačenje.

Četvrta policijska uprava: Za period od 01.01.2003.godine do 01.01.2007. godine  nismo u mogućnosti dostaviti tražene podatke... Registratorski materijal stariji od 10 godina je uništen. Za period od 01.01.2007. do 29.08.2017. godine na području općine Novi Grad Sarajevo evidentirana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira prosjačenjem od strane mldb. lica. Za period od 01.01.2003. godine do 29.08.2017. godine na području Općine Novi Grad Sarajevo nije podnesena niti jedna krivična prijava protiv roditelja mldb. lica koja se koriste za prosjačenje.

Peta policijska uprava: Utvrdili smo da od 2003. godine do danas od strane ove PU nije proslijeđen Kantonalnom tužilaštvu KS službeni izvještaj protiv roditelja mldb. lica koja se bave prosjačenjem.

Šesta policijska uprava: Utvrdili  smo da nisu evidentirani postupci protiv mldb. počinilaca prekršaja iz oblasti narušavanja JRiM prosjačenjem, kao ni za počinitelje krivičnih djela navođenje na prosjačenje. U navedenom periodu je izdato 70 prekršajnih naloga punoljetnim počiniocima prekršaja iz navedene oblasti. Provjera je izvršena za vremenski period od 2007. do 2017. godine za PS Hadžići i 2009. do 2017. godine za PS Trnovo i OKP Hadžići i Trnovo.

Sedma policijska uprava: U traženom vremenskom periodu od strane Odjeljenja kriminalističke policije Ilijaš Kantonalnom tužilaštvu KS nije dostavljen niti jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv roditelja za korištenje djece u prosjačenju, dok smo izvršenim provjerama u evidencijama PS Ilijaš utvrdili da je u istom vremenskom periodu evidentiran jedan slučaj podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv mldb. lica zbog narušavanja javnog reda i mira navođenjem na prosjačenje.

 

Zakoni, žrtve i prestupnici

Krivični Zakon FBiH (član 219. stav 1., 2., i 3. i članovi od 79. do 109.) nalaže da se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine kazni roditelj, usvojitelj, staratelj ili druga osoba koja grubo zanemaruje svoje funkcije zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika (zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika), kao i onaj ko skrbi o djetetu a prisili ga na rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, ili na pretjerani rad, ili na prosjačenje, ili ga iz koristoljublja navodi na ponašanje koje je štetno za njegov razvoj. Ako se dijete/maloljetnik, zbog navedenih krivičnih dijela, odalo prosjačenju učinitelj (skrbnik) će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina. 

Isti zakon objašnjava da se prema maloljetnom učinitelju krivičnog djela mogu primijeniti odgojne preporuke za počinjena krivična djela s propisanom novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Izbor i primjena odgojnih preporuka izvršava se u saradnji s roditeljima ili starateljima maloljetnika i organima socijalnog staranja. Odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike neće se izvršiti ako je proteklo više od šest mjeseci od pravosnažnosti odluke kojom je ova mjera izrečena, a njeno izvršenje nije započeto. Evidenciju o izrečenim odgojnim mjerama vode nadležni organi socijalne zaštite na osnovu propisa koje donosi organ nadležan za poslove socijalne zaštite u Federaciji.

Zakon o prekršajima FBiH (član 18. i članovi od 40. do 50.) objašnjava da ako je maloljetnik koji nije navršio 14 godina počinio prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora roditelja, usvojitelja, odnosno skrbnika, a ove su osobe bile u mogućnosti takav nadzor vršiti, iste će biti kažnjene za prekršaj kao da su ga same učinile. Zakonom se može propisati isto i za maloljetnika koji ima od 14 do 18 godina, ako su skrbnici bili u mogućnosti vršiti takav nadzor. Ako je od pravomoćnosti odluke kojom je izrečena neka od odgojnih mjera proteklo više od šest mjeseci, a izvršenje nije započeto, sud će ponovno odlučiti o potrebi da se izvrši izrečena mjera. Sud je dužan voditi posebnu evidenciju za svakog maloljetnika kome je izrečena odgojna mjera.

Porodični zakon FBiH (član 134. Stav 1., 2. i 3.) nalaže roditeljima da se staraju o životu i zdravlju djeteta, da kontroliraju njegovo ponašanje, čuvaju ga, zadovoljavaju njegove normalne potrebe i štite ga od svih oblika poroka: droga, alkohol, skitničenje, razbojništvo, krađa, prostitucija, prosjačenje, kao i svih oblika maloljetničke delinkvencije te nasilja, povreda, ekonomske eksploatacije, seksualne zloupotrebe i svih drugih asocijalnih pojava. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira KS (član 8. stav 5.) nalaže da se novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM kazni onaj ko organizuje prosjačenje ili ko navodi na prosjačenje maloljetno lice ili duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja. Kaznit će se i roditelj, usvojitelj i staratelj maloljetnika, mlađeg od 16 godina, koji je u periodu od 23,00 do 06,00 sati učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

 

Sumiranje statistika

Za četrnaest godina za krivično djelo zapuštanja ili zlostavljanja djeteta u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu formirano je ukupno 27 predmeta. Za četrnaest, odnosno deset godina (zavisno od izvještaja), imamo 61 prekršajni postupak koji je pokrenut radi narušavanja javnog reda i mira protiv malodobne djece zbog prosjačenja i nepostupanja po naredbi službenog lica (policije) i nijedan predmet/krivičnu prijavu proslijeđen/u Tužilaštvu protiv roditelja malodobnih lica koja se koriste za prosjačenje. Centri za socijalni rad KS za četrnaest godina nisu imali slučajeva u kojima je u prekršajnom ili krivičnom postupku zbog prosjačenja djeci izrečena odgojna mjera.

Dakle, djeca se evidentiraju za krivično djelo svojih roditelja, a u postupcima koji se protiv njih vode, prema informacijama iz Kantonalnog centra za socijalni rad, ne izriču se odgojne mjere. Ostaje otvoreno pitanje kako se ti postupci zatvaraju, ili možda zastarijevaju?

Medijska priča o tome da nema mehanizama da se roditelji evidentiraju  i kažnjavaju je isprazna, jer apsolutno nije moguće da niti jedan roditelj za 10 godina nije otkriven kao prestupnik, a toliko djece koja se bave prosjačenjem svakodnevno viđamo na ulicama, nerijetko i zajedno sa roditeljima.

Najnovije

Škola u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja

Čas odjeljenske zajednice

Maksuda Muratović

Skriveni ciljevi države u obrazovanju

Režimska patriotska tiranija

Miloš Janković

Preporučujem se

Kurikulis pubis

Nazor Ćitać

Preporučujem se

Djeca vam se smiju

Nazor Ćitać

Coronavirus u svjetskoj akademskoj zajednici

Oproštaj s Hogswartom

Nenad Veličković